DM2280A数字式步进电机驱动器

DM2280A

特点

1. 采用32位DSP技术,纯正弦波细分技术

2. 低噪音,低振动,低温升

3. 交流110-220V 供电

4. 8档输出电流设置,峰值电流8.0A

5. 28档微步细分设置

6. 具有自动半流,自检,过压,欠压和过流等保护功能

7. 内部光电隔离,最高频率响应200KHZ

8. 适配于4.5-8.0A以内的86,110,130混合式步进电机

电流设置

REF

Peak

SW8

SW9

SW10

3.2A

4.5A

ON

ON

ON

3.5A

5.0A

OFF

ON

ON

3.9A

5.5A

ON

OFF

ON

4.2A

6.0A

OFF

OFF

ON

4.6A

6.5A

ON

ON

OFF

4.9A

7.0A

OFF

ON

OFF

5.3A

7.5A

ON

OFF

OFF

5.7A

8.0A

OFF

OFF

OFF

细分设置

Pulse/REV

SW1

SW2

SW3

SW4

SW5

200

ON

ON

ON

ON

ON

400

ON

ON

ON

ON

OFF

500

ON

ON

ON

OFF

ON

600

ON

ON

ON

OFF

OFF

800

ON

ON

OFF

ON

ON

1000

ON

ON

OFF

ON

OFF

1200

ON

ON

OFF

OFF

ON

1600

ON

ON

OFF

OFF

OFF

2000

ON

OFF

ON

ON

ON

2400

ON

OFF

ON

ON

OFF

2500

ON

OFF

ON

OFF

ON

3000

ON

OFF

ON

OFF

OFF

3200

ON

OFF

OFF

ON

ON

3600

ON

OFF

OFF

ON

OFF

4000

ON

OFF

OFF

OFF

ON

5000

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

6000

OFF

ON

ON

ON

ON

6400

OFF

ON

ON

ON

OFF

7200

OFF

ON

ON

OFF

ON

8000

OFF

ON

ON

OFF

OFF

10000

OFF

ON

OFF

ON

ON

12000

OFF

ON

OFF

ON

OFF

12800

OFF

ON

OFF

OFF

ON

20000

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

24000

OFF

OFF

ON

ON

ON

30000

OFF

OFF

ON

ON

OFF

40000

OFF

OFF

ON

OFF

ON

60000

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

TEST

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

BACK PAGE